Българските национални парков са "Пирин", "Рила" и "Централен Балкан". Общата им площ е 193 049 ха, което е над 1/3 от площта на всички защитени територии у нас. Земята в тях е изключителна държавна собственост. Управляват се от дирекции, подчинени на Министерството на околната среда и водите.

Пирин

НП Пирин е един от трите национални парка на България. Създаден през 1962 г., като народен парк Вихрен, днес НП Пирин обхваща над 42 000 хектара от една от най-високата и най-красивата планина в България.Национален парк Пирин е съставен от разнообразни природни, културни и исторически участъци. Вековни гори, удивителни мраморни върхове-гиганти, страховити бездни на циркусите, изумрудени езерата, мъхави еделвайси и бистри реки представляват естествен пейзаж и среда за обитаване от животни като диви кози, сърни, мечки, диви котки и вълци и др. Поради своя уникален природен комплекс от 1983 г. НП "Пирин" e обект на Световното наследство според Конвенцията за природното и културното наследство на ЮНЕСКО.

Рила

Национален парк “Рила” e най-големият национален парк в България. Разположен е на 100 км. южно от София, в централните и най-високи части на Рила планина. В него се опазват: саморегулиращи се екосистеми, които притежават значително биологично разнообразие; съобщества и местообитания на редки и застрашени видове; исторически паметници със световно значение за науката и културата. Оттук извират едни от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров. Името Рила произхожда от тракийското “роула”, което означава “много вода”.
Национален парк “Рила” е разположен в Рила планина (между 41°53? и 42°19? северна ширина, 23°07? и 23°55? източна дължина), в западната част на България. Паркът включва безлесните части по билото на планината и част от горските иглолистни комплекси под него, в четирите главни дяла на планината: източен, среден, югозападен и североизточен. Той обхваща около 30% от целия планински масив. Средната височина на върховете от основните била е около 2700 м. Тук се намира и най-високият връх в България и на Балканския полуостров – Мусала (2925 м.).

Централен Балкан

Национален парк “Централен Балкан” е разположен в сърцето на България, в централните и най-високи части на Стара планина. Тук се опазват саморегулиращи се екосистеми, притежаващи изключително биологично разнообразие, съобщества и местообитания на редки и застрашени видове, исторически паметници със световно значение за науката и културата.
По-голямата част от територията на Парка е покрита с вековни букови гори, смърч, ела, габър и горун. Установените в Парка видове висши растения са повече от половината флора на България. От тях 10 вида и 2 подвида се срещат само в Централен Балкан и никъде другаде в света. 166 вида са лечебните растения, 12 от тях са защитени по закон. Дивото богатство допълват 229 вида мъхове, 256 вида гъби. 188 вида водорасли. Тази част на Стара планина обитават 70% от безгръбначните и 62% от гръбначните животни в България. Птичият свят е представен от 224 вида, сред които такива, които отреждат на Парка статут на Орнитологично важно място в международен мащаб. Над 130 вида висши растения и животни, срещани в Централен Балкан, са вписани в българската и световна Червена книга.

Подкрепа

Опазването на изключителното природно богатство в парковете е възможно само с подкрепата и участието на всички, които живеят около тях и ги посещават. Парковете са и източник на национална гордост. Те се нуждаят от обществена подкрепа. Биологичното разнообразие, съхранено в българските национални паркове, е ценно за страната, за Европа и за цялото човечество. То винаги е било обект на внимание и интерес от международната общност. За неговото съхранение българското правителство получава помощ по споразумения за сътрудничество от правителствата на Съединените щати, Швейцария и други страни.
Всички права са запазени!
All rights reserved !